Distances līgums

Pakalpojuma “Istabu uzkopšana dienesta viesnīcā” apmaksas noteikumi

(Distances līgums)

 

UZMANĪBU! Veicot apmaksu Jūs apliecināt, ka esat iepazinies un piekrītiet šī līguma noteikumiem un nosacījumiem. Ja pēc iepazīšanās ar Distances līguma noteikumiem Jums ir iebildumi pret tiem, t.i., Jūs kādam (vienam vai vairākiem) no tiem nepiekrītiet, aicinām Jūs sazināties ar pakalpojumu sniedzēju uz zemāk norādīto informāciju.

 

Es piekrītu, ka mani iesniegtie dati tiks izmantoti līgumsaistību nodibināšanai un pakalpojuma sniegšanas nolūkos.

 

SIA “Civinity Solutions” garantē, ka iesniegtie personas dati tiks izmantoti  tikai pakalpojuma nodrošināšanai un netiks izpausti trešajām personām.

 

Distances līgums tiek slēgts starp līdzējiem: Pārdevēju: SIA “Civinity Solutions”, reģistrācijas numurs 40003885943, PVN maksātāja reģistrācijas Nr. LV40003885943, juridiskā adrese: Dēļu iela 5, Rīga, LV-1004, Latvija, turpmāk tekstā – pakalpojuma sniedzējs Un Klientu, kas izdara pieteikumu un maksājumu par istabas uzkopšanu dienesta viesnīcā pakalpojumu.

 

Kontaktinformācija: Tālrunis: +371 8000 1599, e-pasts: roomkeeping@civinity.lv, 24/7 klientu atbalsts

 

Distances līgums attiecas uz visiem maksājumiem, kas veikti izmantojot vietni roomkeeping.civinity.lv bet neattiecas uz citiem SIA “Civinity Solutions” nodrošinātajiem pakalpojumiem.

 

1.      Vispārīgie noteikumi:

1.1.  Pakalpojums -  istabu uzkopšana Rīgas Stradiņu universitātes dienesta viesnīcās Dārza ielā 5, Hipokrāta ielā 3, Mārupes iela 17/1 un Mārupes ielā 17/2, Rīgā, atbilstoši  tehniskajai specifikācijai “Istabu uzkopšanas programma dienesta viesnīcās”, darba dienās laikā no plkst.8-18.00, kas tiek pasūtīti vietnē roomkeeping.civinity.lv, norādot vārdu, uzvārdu, tālruni, e-pastu, dienesta viesnīcas adresi, istabu, datumu un laiku kad vēlas lai tiktu veikti uzkopšanas pakalpojumi. Ar tehnisko specifikāciju ir iespējams iepazīties vietnes sadaļā Istabiņu uzkopšanas programma.

1.2.  Pakalpojuma izcenojums:

1.2.1.       A kategorijas numuriņa uzkopšana - 7,51 EUR ar PVN 21%

1.2.2.       A/INV kategorijas numuriņa uzkopšana - 7,61 EUR ar PVN 21%

1.2.3.       B,C kategoriju numuriņa uzkopšana 3,50 EUR ar PVN 21%

1.2.4.       BM kategoriju numuriņa uzkopšana 6,81 EUR ar PVN 21%

1.2.5.       AM1, AM2 kategoriju numuriņa uzkopšana 6,91 EUR ar PVN 21%

1.2.6.       AM3 kategoriju bez sanitāro mezglu un virtuvju kategoriju numuriņa uzkopšana 3,19 EUR ar PVN 21%

1.2.7.       AM3 kategoriju ar sanitāro mezglu un virtuvju  numuriņa uzkopšana 6,21 EUR ar PVN 21%

1.2.8.       CM,DM kategoriju numuriņa uzkopšana 3,50 EUR ar PVN 21%

1.2.9.       AH,BH,CH kategoriju numuriņa uzkopšana 3,99 EUR ar PVN 21%

1.3.  Pakalpojuma apmaksas veidi ir sekojoši:

1.3.1.       Veikt priekšapmaksu izmantojot mājas lapu sadaļu – pakalpojumu apmaksu;

1.3.2.       Ja ir veikta priekšapmaksa, pēc pakalpojuma nodrošināšanas tiek izsniegts galīgais rēķins un apmaksāt to sev vēlamā veidā, ne vēlāk kā pakalpojuma saņemšanas dienā;

1.4.  Pakalpojuma izpilde tiek nodrošināta atbilstoši Klienta pieteikumam. Ja Klients veic pasūtījumu līdz plkst. 15,00, tad pakalpojums ir pieejams uz nākamo darba dienu, ja pēc plkst. 15:00, tad pakalpojums ir pieejams uz aiznākamo darba dienu

1.5.  Klients ir tiesīgs pārnest un/ vai atcelt  pakalpojumu zvanot vai rakstot uz augstāk norādīto kontaktinformāciju, bet ne vēlāk kā līdz plkst 17 dienā pirms pieteiktā  pakalpojuma laika.

1.6.  Atteikuma tiesības, izņemot 1.7.punktā minētajā gadījumā, klients var izmantot vienpusēji atkāpjoties no līguma 14.dienu laikā. Atteikumu tiesību izmantošanas termiņu skaita no līguma noslēgšanas dienas. Atteikuma tiesības izmanto aizpildot pielikumā esošo Atteikuma veidlapu.

1.7.  Atteikuma tiesības klients var īstenot līdz pilnībā ir pabeigta pakalpojuma sniegšana. Pakalpojuma sniegšana tiek uzsākta pēc pušu vienošanās arī pirms atteikuma tiesību termiņa beigām . Klients zaudē atteikuma tiesības no dienas, kad līgums par pakalpojuma sniegšanu ir pilnībā izpildīts, proti, kad Pakalpojuma sniedzējs ir ieradies saskaņā ara Pasūtījumu.

 

2.      Distances līguma noslēgšanas nosacījumi

2.1.  Klientam ir tiesības izvēlēties un iegādāties pakalpojumu veicot priekšapmaksu vai veicot apmaksu saskaņā ar savstarpēji parakstīto aktu, veicot attiecīgu reģistrāciju mājas lapā.

2.2.  Distances līgums tiek noslēgts (stājas spēkā) brīdī, kad klients ir izvēlējies pakalpojumu apmaksu, nospiežot pogu „Veikt apmaksu”.

2.3.  Klients nav tiesīgs veikt apmaksu un pasūtīt pakalpojumu mājas lapā, ja nav iepazinies ar Distances līguma vai nepiekrīt Distances līguma noteikumiem un nosacījumiem. Ja Klients veic pakalpojuma apmaksu, ir uzskatāms, ka Klients ir iepazinies ar Distances līgumu un bez iebildumiem piekrīt tā noteikumiem un nosacījumiem.

2.4.  Noslēgtos Distances līgumus Pakalpojuma sniedzējs neglabā, bet tie ir pieejami pirms pirkuma veikšanas: Klientam ir iespējams saglabāt un/ vai izdrukāt Distances līgumu

2.5.  Pakalpojuma sniedzējs patur tiesības jebkurā laikā, bez brīdināšanas vienpusēji grozīt un papildināt Distances līgumu. Klientam, veicot pakalpojuma apmaksu mājas lapā, tiek piemēroti tā Distances līguma noteikumi, kas ir spēkā apmaksas brīdī, tādēļ Klientam jāiepazīstas ar Distances līgumu katrā Pakalpojuma apmaksas reizē.

2.6.  Pakalpojuma sniedzējam ir tiesības bez brīdinājuma ierobežot Klientu izmantojamos piedāvājumus mājas lapā vai atcelt Klienta reģistrāciju, ja Klients izmanto mājas lapu, pārkāpjot Noteikumus, mēģina kaitēt Pakalpojuma sniedzēja darba stabilitātei vai drošībai.

2.7.  Pakalpojuma sniedzējs ir tiesīgs bez iepriekšēja brīdinājuma mainīt Pakalpojuma cenas mājas lapā, piedāvāt atlaižu akcijas. Spēkā ir tā cena, kura norādīta Mājas lapā pasūtījuma apmaksas brīdī.

 

3.      Pasūtījumu izpilde

3.1.  Pēc pasūtījuma apmaksas, Klients saņems e-pastu ar avansa rēķinu.

3.2.  Mājas lapā veiktās apmaksas tiek apstrādātas darba dienās no pulksten 8.00 – 15.00.

3.3.   Darba dienās līdz pulksten 15.00 saņemtie Pasūtījumi tiek apstrādāti tajā pašā dienā, bet pēc pulksten 15.00 un brīvdienās saņemtie tiek apstrādāti nākamajā darba dienā.

3.4.  Pakalpojums tiek nodrošināts Rīgas Stradiņa universitātes dienesta viesnīcās Dārza ielā 5, Hipokrāta ielā 3, Mārupes iela 17/1 un Mārupes ielā 17/2, Rīgā.

3.5.  Pakalpojums tiek nodrošināts Klienta izvēlētajā laika posmā. Klients piekrīt, ka izņēmuma gadījumos pakalpojuma izpilde var kavēties neparedzamu un no Pakalpojuma sniedzēja neatkarīgu apstākļu dēļ. Šādā gadījumā Pakalpojuma sniedzējs nekavējoties sazinās ar Klientu un saskaņo citu pakalpojuma izpildes laiku.

3.6.  Pakalpojuma sniedzējs tiek atbrīvots no atbildības par Pakalpojuma izpildes termiņu neievērošanu, ja Klientam netiek nodrošināts pakalpojums vai netiek nodrošināts noteiktā termiņā Klienta vainas vai no Klienta atkarīgu apstākļu dēļ.

3.7.   Ja Klientam ir pamatotas sūdzības par sniegtā pakalpojuma kvalitāti un neatbilstību zemāk norādītajai “Istabu uzkopšanas programmai”, Pakalpojuma sniedzējs apņemas novērst neatbilstības par saviem līdzekļiem.

 


 

Atteikuma veidlapa

Atteikuma tiesības

Jums ir tiesības 14 dienu laikā atteikties no šā līguma, neminot iemeslu, izņemot, ja  ir pabeigta pakalpojuma sniegšana. Pakalpojuma sniegšana tiek uzsākta pēc pušu vienošanās arī pirms atteikuma tiesību termiņa beigām. Klients zaudē atteikuma tiesības no dienas, kad līgums par pakalpojuma sniegšanu ir pilnībā izpildīts, proti, kad Pakalpojuma sniedzējs ir ieradies pēc izsaukuma.

Atteikuma tiesību izmantošanas termiņš beigsies pēc 14 dienām, sākot no pakalpojuma apmaksas dienas.

Lai izmantotu atteikuma tiesības, jums ar nepārprotamu paziņojumu uz adresi Dēļu iela 5, Rīga, LV-1004, vai nosūtot elektroniski uz e-pastu vipserviss@civinity.lv mūs – SIA “Civinity Solutions” ir jāinformē par lēmumu atteikties no šā līguma. Jūs varat izmantot pievienoto atteikuma veidlapas paraugu, bet tas nav obligāti.

Lai atteikuma tiesību termiņš būtu ievērots, pietiek, ja savu paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu nosūtīsiet pirms atteikuma tiesību termiņa beigām.

Atteikuma radītās sekas

Ja Jūs atteiksieties no šā līguma, mēs Jums atmaksāsim visus no Jums saņemtos maksājumus, bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad mēs tikām informēti par jūsu lēmumu atteikties no šā līguma. Atmaksāšana tiks veikta, izmantojot tādu pašu maksāšanas līdzekli, kādu Jūs izmantojāt sākotnējam darījumam, ja vien neesat skaidri paudis piekrišanu to darīt citādi. Jebkurā gadījumā no Jums saistībā ar šādu atmaksāšanu netiks iekasēta nekāda maksa.

Aizpildiet un nosūtiet šo veidlapu tikai tad, ja vēlaties atteikties no līguma.

Atteikuma veidlapa

Adresāts: SIA “Civinity Solutions”, reģistrācijas numurs 40003885943, PVN maksātāja reģistrācijas Nr. LV40003885943, juridiskā adrese: Dēļu iela 5, Rīga, LV-1004, Latvija, e-pasts: vipserviss@civinity.lv.

Es paziņoju, ka es vēlos atteikties no līguma, ko esmu noslēdzis par pakalpojumu sniegšanu

Pasūtīšanas datums:

Patērētāja vārds un uzvārds:

Patērētāja adrese:

Patērētāja paraksts [tikai tad, ja šo veidlapu nosūta pa pastu]

Datums:

Obligātie sīkfaili

Šīs sīkdatnes ir nepieciešamas, lai vietne darbotos, un tās nevar izslēgt. Šādi sīkfaili tiek iestatīti tikai kā atbilde uz jūsu veiktajām darbībām, piemēram, valoda, valūta, pieteikšanās sesija, konfidencialitātes preferences. Jūs varat iestatīt savu pārlūkprogrammu bloķēt šos sīkfailus, taču mūsu vietne var nedarboties.

Analītika un statistika

Šīs sīkdatnes parasti nosaka mūsu mārketinga un reklāmas partneri. Tos var izmantot, lai izveidotu jūsu interesējošo profilu un vēlāk rādītu jums atbilstošas ​​reklāmas. Ja jūs neatļaujat šīs sīkdatnes, jūs nesaņemsiet reklāmas, kas atbilst jūsu interesēm.

Mārketings un atkārtota mērķauditorijas atlase

Šīs sīkdatnes ļauj mums izmērīt apmeklētāju trafiku un redzēt datplūsmas avotus, apkopojot informāciju datu kopās. Tie arī palīdz mums saprast, kuri produkti un darbības ir populārākas par citām.